Straits Baptist Church

665P, Jalan Bukit Melaka 1/5, Taman Bukit Melaka, 75450, Malacca

Rev. Ronnie Chiu