August 24, 2022

Memahami Doktrin Tritunggal

7 Minute Read

Pengenalan

Memahami doktrin tritunggal adalah sangat penting untuk orang Kristen. Walau bagaimanapun, sangat ramai orang Kristen merasa sangat sukar atau mustahil bagi mereka untuk memahami doktrin tersebut. Tujuan artikel pendek ini adalah untuk membantu orang Kristen menghargai dan memahami kebenaran dasar ini dalam iman mereka.

Asas Doktrin Dalam Alkitab

Walaupun istilah “tritunggal” atau “triniti” tidak terungkap dalam Alkitab, namun konsepnya terbentang luas dan menyeluruh dalam Kitab Suci, bermula dari Kitab Kejadian hingga ke Kitab Wahyu.

Misal kata, konsept tersebut ada terbentang di Kitab Kejadian dimana Allah bersama-sama Roh-Nya dan Firman-Nya menciptakan alam semesta:

1Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2Bumi tidak berbentuk dan kosong; kegelapan menyelubungi permukaan samudera, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 3Berfirmanlah Allah, “Jadilah cahaya.” Lalu terus ada cahaya.

– Kejadian 1:1-3 (AVB)

Konsep tritunggal juga terungkap dalam Injil Matius dimana Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa, Firman Allah sebagai Anak dan Roh Allah sebagai Roh Kudus.

19Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa murid-Ku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.

– Matius 28:19 (AVB)

Selain daripada rujukan-rujukan di atas, konsep mengenai tritunggal juga boleh didapati dalam Kejadian 1:26, Yesaya 61:1, 2 Korintus 13:14, 1 Korintus 12:4-5, Efesus 4:4-6, 1 Petrus 1:2 dan lain lain.

Keesaan Allah

Doktrin ini adalah mengenai Allah yang esa atau satu, yang wujud sebagai Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus bukanlah tiga Allah, tetapi Allah yang satu. Kesukaran orang Kristen memahami hakikat ini adalah berpunca daripada ketidakfahaman mereka mengenai hubungan di antara tiga oknum atau peribadi Bapa, Anak dan Allah. Keesaan atau kesatuan ini adalah ketara sekiranya kita tahu bahawa Bapa adalah Allah, Anak adalah Firman Allah dan Roh Kudus adalah Roh Allah.

Firman Allah adalah bersama-sama dengan Allah, tidak boleh dipisahkan daripada Allah, adalah satu dengan Allah, dan adalah Allah. Allah dan Firman-Nya adalah satu.

Begitu juga dengan Roh Allah; Dia adalah bersama-sama dengan Allah, tidak boleh dipisahkan daraipada Allah, adalah satu dengan Allah, dan adalah Allah. Allah dengan Roh-Nya adalah satu.

Oleh kerana Allah dengan Firman-Nya adalah satu, dan Allah dengan Roh-Nya adalah juga satu, maka Allah, Firman-Nya dan Roh-Nya adalah satu. Oleh kerana Allah itu Bapa, Firman Allah itu Anak dan Roh Allah itu Roh Kudus, maka kita boleh katakan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Namun Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan bukan Roh Kudus bukan Bapa, namun ketiga-tiga oknum ini adalah sama-sama Allah yang satu, bukan tiga Allah. Hubungan ini dapat difahami daripada gambarajah di bawah.

Memahami Doktrin Tritunggal

Dengan kata lain, Allah yang satu itu wujud dalam tiga peribadi atau oknum. Walau bagaimanapun, ramai orang Kristen mendapati kata-kata ini sukar untuk diterima dan difahami. Ini adalah kerana apabila mereka memikirkan istilah peribadi, mereka secara automatik akan membandingkam peribadi Allah dengan peribadi manusia. Apa yang mereka faham adalah seorang manusia adalah sentiasa wujud sebagai satu peribadi. Oleh kerana itu, mereka sukar menerima hakikat dimana satu Allah boleh wujud sebagai tiga peribadi. Inilah masalahnya; mereka memandingkan Allah dengan manusia.

Hakikatnya, kita tidak boleh membandingkan Allah dengan manusia. Ini adalah kerana manusia itu adalah makhluk yang yang rendah dan terhad (finite), dimana seorang manusia akan sentiasa wujud sebagai satu peribadi. Tetapi Allah bukan makluk: Dia adalah mahabesar, mahatinggi, tidak terhingga (infinite) dan tidak terhad. Oleh kerana itu, adalah tidak mustahil untuk Allah yang esa boleh wujud lebih daripada satu peribadi.

Allah Bapa

Allah Bapa adalah Yahweh, Allah yang terbentang dalam Alkitab, Allah yang disembah orang Israel. Dia adalah Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus sebagai Allah Bapa. Dia dipangil Bapa kerana Dia adalah punca segala-galanya dan oleh kerana Dia adalah mahapengasih dan mahapenyayang. Dia adalah juga mahakuasa, mahahadir, mahatahu dan satu-satunya Allah yang benar dan yang menciptakan alam semesta.

Di dalam Diri-Nya ada Firman dan Roh, yang wujud bersama-sama-Nya, kekal dan tidak ada permulaan atau pengakhiran.

Allah Anak

Allah Yang Sejati

Yesus adalah Anak Allah atau Firman Allah, dan adalah Allah yang sejati. Dia bukan Allah yang satu lagi kerana Firman Allah dan Allah adalah satu.

Pada permulaan sudah wujud Firman, dan Firman itu bersama Allah dan Firman itu ialah Allah

– Yohanes 1:1 (AVB)

Kita tahu bahawa Yesus itu adalah Firman Allah kerana di menampakkan Diri sedemikian kepada Yohanes:

Jubah yang dipakai-Nya berlumuran darah. Nama-Nya “Firman Allah.”

– Wahyu 19:13 (AVB)

Kita percaya Yesus atau Firman Allah itu adalah Allah sejati kerana sebelum Yesus menjadi manusia, Allah Bapa sendiri telah mengistiharkan bahawa Dia adalah Allah.

6 Takhta-Mu, ya Allah (Yesus/Anak), kekal selama-lamanya; tongkat keadilan adalah tongkat kerajaan-Mu. 7Engkau mencintai perbenaran dan membenci kejahatan; oleh itu Allah (Yesus/Anak), Allah Tuhan-Mu (Bapa), telah mengurapi-Mu dengan minyak kebahagiaan lebih daripada teman-teman-Mu.

Mazmur 45:6-7 (AVB)

Tetapi tentang Anak itu (Yesus/Anak) Dia (Bapa) berfirman: “Takhta-Mu, ya Allah (Yesus/Anak), kekal selama-lamanya; Tongkat kebenaran ialah tongkat kerajaan-Mu. Engkau telah mencintai apa yang benar dan membenci apa yang jahat; Oleh itu Allah (Yesus/Anak), Allah-Mu (Bapa), telah mengurapi-Mu dengan minyak kebahagiaan lebih daripada teman-teman-Mu.”

Ibrani 1:8-9 (AVB)

Selain daripada Allah Bapa, Roh Kudus juga telah mengilhamkan kepada nabi Yesaya bahawa bayi lelaki yang dinubuatkan akan lahir, iaitu Yesus, adalah Allah.

Sesungguhnya, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putera telah dikurniakan bagi kita. Di atas bahunya tampuk pemerintahan, dan namanya akan disebut: Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai.

– Yesaya 9:6 (AVB)

Yesus sendiri juga mengaku Diri-Nya sebagai Allah dan Tuhan:

Sesiapa yang menang akan menerima hak ini daripada-Ku: Aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anak-Ku.”.

Wahyu 21:7 (AVB)

Kamu memanggil-Ku Aku Guru dan Tuhan. Tepatlah panggilanmu itu, kerana Aku memang Guru dan Tuhan.”

– Yohanes 13:13 (AVB)

Pulanglah kepada keluargamu dan beritahu mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan dan betapa baiknya Dia kepadamu!”

– Markus 5:19 (AVB)

Allah dan Manusia Yang Sejati

Sebagai Allah Anak, Yesus adalah Allah dan manusia yang sejati. Dia bukan separuh Allah dan separuh manusia. Dia adalah benar-benar Allah dan juga benar-benar manusia. Kedua-dua hakikat ini adalah sama benar dan wujud. Oleh kerana itu, Yesus juga mempunyai sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat manusia.

Yesus adalah Firman Allah yang menjadi manusia: “Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita” (Yohanes 1:14 AVB). Apabila Dia menjadi manusia, Dia tidak pernah berhenti menjadi Allah, namun Dia menambahkan kewujudan manusia ke dalam Diri-Nya. Oleh kerana itu, Dia adalah Allah dan manusia yang sejati, iaitu Dia adalah Allah-manusia. Sebagai Allah, kehidupan-Nya kekal, tidak ada permulaan dan pengakhiran. Walau bagaimanapun, kemanusiaan-Nya bermula apabila Dia berinkarnasi menjadi manusia.

Sebagai Allah, Yesus adalah mahakuasa, mahahadir, mahatahu, kekal (tidak boleh mati), disembah, menerima doa dan lain-lain. Apabila Yesus menjadi manusia, Dia mengosongkan (Filipi 2:7) Diri-Nya daripada sifat-sifat ilahi-Nya seperti mahakuasa, mahatahu dan kekal. Oleh kerana itu badan kemanusiaan-Nya boleh mati, memerlukan makan dan minum, tidak tahu hari terakhir, berdoa dan memanggil Bapa-Nya Allah. Kedua-dua sifat ilahi dan manusia ini adalah sama-sama benar dan wujud bersama.

Di Perjanjian Lama, Firman atau Anak Allah menampakkan diri-Nya kepada Adam, Abraham, Yakub, Musa dan sebagai nya dengan chara bertheofani. Di Perjanjian Baru pula, Firman Allah berinkarnasi menjadi manusia. Oleh kerana itu, Jesus adalah Allah dan juga manusia yang sejati.

Roh Kudus

Roh Kudus adalah Roh Allah. Sepertimana Firman Allah adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Tetapi Dia bukan Allah yang satu lagi. Ini adalah kerana Roh Allah adalah bersama-sama Allah, tidak boleh dipisahkan daripada Allah, satu dengan Allah dan adalah Allah.

Kesimpulan

Dalam doktrin tritunggal, Allah adalah esa atau satu, yang wujud dalam tiga oknum atau peribadi iaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Keesaan Allah adalah jelas dalam hubungan dimana Bapa adalah Allah, Anak adalah Firman Allah dan Roh Kudus adalah Roh Allah. Allah bersama Firman-Nya dan Roh-Nya adalah satu; walaupun tiga peribadi ini boleh dibezakan, namun mereka adalah Allah yang satu yang tidak boleh dipisahkan.

Get articles delivered straight to your inbox. Sign up for our mailing list here.

Follow us on:

Related Articles

Apakah Itu Injil?
Memahami Doktrin Tritunggal

Injil adalah satu mesej daripada Alkitab tentang Tuhan dan Anak-Nya Yesus. Tentang kehidupan dan kematian, dan pilihan yang kita semua hadapi. Injil adalah berita baik tentang Yesus Kristus. Ianya mengenai siapa Dia dan apa yang Dia telah lakukan...

Siapakah Yesus?
Memahami Doktrin Tritunggal

Ramai muda-mudi orang Kristian dan orang-orang Kristian yang baru keliru mengenai siapa Yesus sebenarnya. Ada yang tertanya-tanya, sekiranya Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Dia boleh mati; kenapa Dia banyak mempunyai ciri-ciri manusia seperti memerlukan rehat, memerlukan makanan dan sebagainya? Semasa Dia disalib Dia memanggil Tuhan Bapa, "Tuhan-Ku, Tuhan-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?"...

Sola Scriptura: Dulu dan Sekarang
Sola Scriptura

Bagi mereka yang peka akan sejarah Kristiani, sudah pastinya mereka akan menyedari bahawa hari ini, 31 Oktober, adalah hari yang bersejarah di dalam sejarah Kristiani. Ini adalah kerana hari ini ialah hari di mana umat Kristian Protestant seluruh dunia...

Wilston Trin